Община Габрово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г., съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Документът ще определи средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

За разработването на ПИРО са сформирани 14 фокус групи, всяка от които обхваща различни теми и сфери на дейност. Целта е в процеса на тяхната работа да се набележат идеи, подходи и решения, чрез които да бъдат идентифицирани ключови приоритети със съответните мерки към тях, които да изградят визията за бъдещото развитие на общината.

Първите работни срещи на фокус групите предстои да се проведат на 8 и 9 октомври 2020г. в административната сграда на Община Габрово. Всички граждани и заинтересовани страни могат да се включат по време на срещите и да изкажат своите мнения, наблюдения и предложения.

График за провеждане на срещите на фокус групите може да видите ТУК.

20 години от създаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
6 октомври 2020
От 7 до 9 октомври в Габрово ще се състоят Национални дни за учене през целия живот
7 октомври 2020