Методика за разпределение на читалищните субсидии, пряко обвързана с тяхната активност и дейности, ще бъде въведена в Община Габрово. Тя беше разработена през декември 2010 година от седем представители на читалищата и един на Общината и утвърдена на работна среща на 1 март.

Според нея, субсидиите, които читалищата получават, ще бъдат пряко обвързани с дейността им - брой регистрирани членове, библиотечен фонд, любителско художествено творчество, школи и клубове, действащи музейни сбирки, материална база. Всяка дейност носи определен брой точки, свързани с разходите по нея, и бива описана в специална анкета, която ще се попълва всяка година.

Новите критерии целят адекватно да подпомогнат читалищата, които наистина работят активно, мотивирани са и имат нужда от средства. Тя ще стимулира към изява и не толкова дейните, за които анкетата ще се явява и ясен план за работа и развитие.