„Регионален хоспис“ ЕООД – стационар в гр. Дряново, изпълнява услугите по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Лечебното заведение предоставя по 24 часа 7 дни в седмицата професионална грижа и обслужване на хора с прогресивни, хронични и с терминален характер заболявания.

Наблюдението и обслужването се осъществяват от екип, включващ медицински сестри, рехабилитатори, санитари, лекар и психолог. Хосписът си сътрудничи с други лечебни заведения, медицински лаборатории, социални структури и специалисти.

За дейностите по проекта е разговорът с управителя на хосписа Нели Тодорова. 

 Госпожо Тодорова, как се изпълнява проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в община Габрово предвид обявеното извънредно положение? Имате ли затруднения?

– След обявяването на извънредното положение първата ни задача бе да осигурим на служителите необходимите предпазни средства и дезинфектанти. За да гарантираме здравето и живота както на потребителите, така и на работниците, проведохме извънреден инструктаж на работното място във връзка с пандемията от COVID-19. Ползвателите на услугите проявиха разбиране към извънредната ситуация. Много малка част от тях решиха да се изолират и да прекратят временно получаваните домашни грижи. Повечето разчитат много на патронажната грижа, за да се справят с ежедневните си дейности. Доверяват се напълно на специалистите, чувстват ги като членове на семейството и разчитат на подкрепата им. Ежедневните посещения са особено важни за социалното им включване.

 Какви услуги се предоставят по проекта и колко потребители обхваща той?

– „Патронажна грижа“ осигурява здравни и санитарни дейности, рехабилитационни процедури, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда до два часа на ден. Услугите са съобразени с потребностите на лицата, включени в проекта. Ползватели са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства. От началото на годината здравно-социални услуги са потърсили и получили 71 потребители. От тях приблизително половината се нуждаят от санитарни грижи, а около 30% получават повече от една здравно-социална услуга.

Здравните грижи включват следене за жизнения статус на потребителите и даване на съвети за подобряване на здравословното им състояние, извършване на медицински манипулации – поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, измерване на витални показатели, разпознаване на индикациите, застрашаващи живота, включване на системи, придружаване до лекар и др. Социалните услуги са социално-битови дейности, включващи поддържане на личната хигиена на потребителите, поддържане на хигиената в дома на потребителя, закупуване на хранителни продукти, съдействие при настаняване в болнично заведение, оказване на административна помощ, подпомагане на специалистите по здравни грижи.

 Каква е обратната връзка от потребителите?

– За събиране на обратна връзка от потребителите провеждаме анкети спрямо Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания, утвърдена от министъра на здравеопазването. Повечето запитани твърдят, че са доволни от услугите, оценяват високо качеството им и отбелязват, че грижите имат важно значение за справяне с ежедневните дейности. Потребителите и техните близки разчитат обслужващите екипи да работят с индивидуален  план за грижи за всеки пациент, съобразен със  специфичните желания за отношение и обгрижване на обслужваното лице. В момента хората имат сериозна нужда от психологическа подкрепа – да споделят притесненията и страховете си, да бъдат изслушани и посъветвани от специалист, особено когато нямат близки, с които да общуват. Според тях екипът уважава правата на човека, всеотдаен е и с чувство за отговорност. Упражнява своята професия по съвест и оправдава доверието им.

 Колко са заетите лица по проекта?

– Екипът, който изпълнява услугите, се състои от 16 души. Той включва психолог, социален работник, медицински сестри, рехабилитатори, санитари и шофьор. Членовете на екипа са преминали специфично обучение от лицензирана организация и са получили необходимите удостоверения.

Нели Тодорова е управител на „Регионален хоспис“ ЕООД. Тя е медицински фелдшер. Завършила е административен и здравен мениджмънт, управление на здравните грижи и е специализирала болнична хигиена и вътреболнични инфекции. Председател е на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Габрово.