Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

 

 

На 8 април 2009 г., от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Габровo
ще се проведе официално представяне на два проекта, финансирани от ОП "Регионално развитие".

 

Проектът “Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово”, изпълняван по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007/052, се осъществява в партньорство с Драматичен театър “Рачо Стоянов”.
Той е насочен към подобряване качеството на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизиране на зала “Възраждане” и създаване на благоприятна среда за провеждане на разнообразни инициативи, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и придаване европейски вид на културната среда с оглед на съвременните изисквания, включително изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

Проектът “Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”, изпълняван по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007/040 се осъществява в партньорство със Заведения за социални услуги - Габрово.
Той е насочен към подобряване качеството на общинската социална инфраструктура чрез ремонт, модернизиране и адаптиране на сградата на бивша детска градина за преместване и пребазиране на Дом за възрастни с физически увреждания – кв. Кряковци, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, създаване на благоприятна среда за работа с хора с физически увреждания и разширяване на спектъра на предоставяните социални услуги.

На срещата ще бъде представена информация относно финансиращата програма, целите и целевите групи, дейностите, резултатите и продължителността на проектите.

Спортистите почистиха, кметът им помогна с фоайето
3 април 2009
Универсален телефонен номер за сигнали на граждани
6 април 2009