От началото на април стартираха проверки по търговските обекти за спазване на правилата и изискванията за изхвърляне и предаване на генерираните от тяхната дейност отпадъци. Проверките се осъществяват от Инспекторат по управление на отпадъците към Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово и се отнасят до разделното събиране и предаване/изхвърляне на отпадъци от харитя и картон, стъкло, пластмаса и метали.

До момента е извършена проверка на 20 обекта, като са съставени констативни и споразумителни протоколи с юридическите лица. Контролът върху предаването/изхвърлянето на отпадъци ще продължи, обхващайки всички търговски обекти на територията на община Габрово.

Напомняме, че в съответствие със нормативните изисквания собствениците или ползвателите на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат следните възможности за изхвърляне/предаване на отпадъци:

  • Сключване на договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО;
  • Сключване на договор с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да предоставят индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране - безвъзмездно и обслужват предоставените съдове без заплащане, по предварителен график;
  • Сключване на споразумение с Община Габрово, за включване в организираната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, разположени на територията на общината. В случай на сключване на споразумение, обемът на опаковките трябва да се намали, кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати и количеството на отпадъците да не възпрепятства, чрез препълване съдовете, общинската система за разделно събиране на отпадъците;
  • Да предават отпадъците на  площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО

При неспазване на разпоредбите и в случай че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице.

Патрули от общински служители и доброволци ще следят за струпвания на хора по празниците
9 април 2020
Близо 100 общини се включиха в първия онлайн Информационен ден по Компонент 3 на операция „Патронажна грижа“
9 април 2020