Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

  • чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;
  •  по пощата с обратна разписка;
  •  чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис.

Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане, чрез Системата за сигурно електронно връчване, е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). 

Необходимо е да сте регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване и да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance.

След попълване на заявлението стъпвате на полето за подпис, за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението. Съхраненото заявление с генериран уникален номер, заедно със сканирани копия на всички необходими документи, се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.

Заявяване чрез електронен адрес ao@asp.government.bg

За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.

Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.