Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи”, на 23 февруари 2011 г. от 10 часа в заседателната зала на ИМКА – гр. Габрово, ул. „Тимок” № 2, ще се проведе начална среща със заинтересованите страни.

Проектът стартира на 3 януари 2011 г. и се изпълнява от Сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово” в партньорство с Община Габрово. Разработката е на обща стойност 191 135,08 лева, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Схемата включва дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността е 14 месеца.

На събитието ще бъде дадена информация за предстоящите дейности по проекта, както и за осъществените до момента. Ще бъдат представени целите и очакваните резултати от заложените мероприятия. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

BG 051PO001-5.2.07-0232 – С-0001
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Общинско дружество на инвалидите - Габрово” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.