„Въвеждане на иновативни практики за ефикасно и прозрачно управление, посредством междурегионално сътрудничество” и „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” са двата проекта, които общинската администрация внесе за одобрение по Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Първият проект е в партньорство с администрацията на Министерство на здравето и социалното благополучие, Автономна общност Кастиля Ла Манча, Испания. Целта му е да проучи добрите практики в сферата на аутсорсинга и обратната връзка с гражданите и бизнеса, които след това да бъдат приложени в Габрово и „преподадени” на общините в северен централен район. Стойността на проекта е 418 254 лева.

В рамките му ще бъдат проучени механизмите за обратна връзка с гражданите и бизнеса в Испания и наученото ще се приложи на местна почва. Ще бъдат анализирани услугите, които общината-партньор предлага за аутсорсинг и услугите, подходящи за аутсорсинг в Община Габрово и разработена „карта” на обектите, която да ни представя пред потенциални инвеститори в България и чужбина. Ще бъдат разработени нормативни документи, които да обслужват този нов начин на работа, наръчник за осъществяване на дейностите по аутсорсинг и методика за въвеждане на механизмите за прозрачност и обратна връзка с гражданите и бизнеса. Наученото и взаимстваното от испанския опит, ще бъде представено на общините от северен централен район и медиите на специална двудневна конференция в Габрово.

Вторият проект – „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” е на стойност 399 286 лв. Целта му е модернизиране управлението на човешките ресурси в Общината чрез трансфер на опит и добри практики от страни от ЕС. Партньор е побратименият Нови Сонч – Полша. Партньорската Община ще участва активно в дейностите по проекта чрез свои висококвалифицирани експерти в областта на човешките ресурси. Чрез дейността по проекта ще бъде разработена „Стратегия за управление на човешките ресурси”, която ще включва няколко приоритетни за Община Габрово системи в управлението на човешките ресурси: планиране на нуждите от нови служители и подходи при селекция на кандидатите, въвеждащи обучения за новопостъпили служители, стимулиране и мотивация на служителите – въвеждане на нефинансови бонуси, социални придобивки, стимули, компенсации и др, привличане и работа с доброволци, създаване и утвърждаване на организационна култура.

Христо Комарницки – лауреат на специалната награда на Дома на хумора и сатирата
3 февруари 2011
Николай Сираков: „Имаме ясна визия за развитието на спорта в Габрово”
8 февруари 2011