За успешното приобщаване на децата от уязвими групи в образованието е необходимо да се развива всяка една индивидуалност, да се преодолеят стереотипите от непознаването и предразсъдъците. Образованието да бъде за всички деца, но и насочено към подкрепа на учителите. Нужно е взаимодействие с родителите, които също да имат мотивация децата им да ходят на училище.

Около тези заключения се обединиха участниците в дискусионния форум „Заедно може да бъдем по-успешни и готови за училище“, който се проведе в рамките на проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“.

По време на събитието бяха показани добри практики за приобщаване на ромските деца в детската градина, специфики на мултиетническия диалог, общински политики за обхват на децата в задължителна предучилищна възраст и други.

Според Евгения Волен, директор на програма „Учене и грижи в ранна възраст“ (Фондация „Тръст за социална алтернатива“), интеграцията е едностранен акт, а приобщаването – процес, в който участват всички засегнати страни. Тя представи програмата „Готови за училище“, която измерва ефективността на различни подходи за повишаване на записването и посещаемостта на децата от уязвими общности в детските градини. Подходите включват безплатен достъп до детските градини, предоставяне на финансов стимул на семействата при редовно посещение, информиране и местен социален работник – медиатор. Изследването сочи, че ако детските градини бяха безплатни, делът на записаните ромски деца щеше да нарасне от 68% на 84%.

По думите на Петко Койчев, директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, причината децата да не приемат свои връстници от други етноси се дължи на разбиранията на техните родители. „Трябва да се обърне сериозно внимание на родителите и като цяло на обществото. Ние работихме с децата, за да развием у тях няколко много важни умения – внимание, концентрация, продължително внимание в тиха среда, способност за работа в екип. Срещнахме ги с текстовете на Шекспир, които са много универсални.“, сподели впечатленията си Петко Койчев.

Директорът на детска градина „Ран Босилек“ Снежана Войчева коментира работата за подобряване на езиковото равнище в подготвителните групи, както и обогатяването на знанията на децата за природните забележителности и местните традиции. „Това бе много интересно за децата. Наред с обучителните дейности успяхме да решим и доста възпитателни задачи. Чрез танците се подобри тяхната дисциплинираност, сценичното им поведение – все неща, които са важни за личностното развитие на подрастващите.“, каза Снежана Войчева.

Добър пример за съвместна работа между преподаватели, студенти, деца и родители – кръжокът „Четящият студент, четящото дете“, представи професорът от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Марианна Мандева. Мисията на участниците в кръжока е да предават любов към четенето на деца от подготвителните групи и началната училищна възраст. Доброволците представят свои любими четива, а децата носят книги от домашните си библиотеки. Четат заедно книгите, а после всеки споделя впечатленията си с близки, приятели и учители.

През двете години на своето изпълнение в проекта „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ са обхванати над хиляда деца от предучилищните групи в 17-те бази на 10-те детски градини. Експерти от Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ проведоха интерактивни занимания с малчуганите. Децата преминаха обучения по танци и театър, участваха в увлекателни викторини и екскурзии, включиха се в два фестивала на толерантността. Партньори в дейностите бяха ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

По време на проведения форум всички, ангажирани в изпълнението, получиха специални поздравления от зам.-кмета и ръководител на проекта Нела Рачевиц и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов.

С презентациите, изнесени по време на събитието, можете да се запознаете по-долу:

Приобщаване на ромските деца в детска градина: Мисия възможна

Обхват на децата в задължителна предучилищна възраст – общински политики

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Коледната елха грейва на 2 декември!
29 ноември 2019
Над 30 български занаятчии са предложени за участие в световно изложение във Венеция
30 ноември 2019