Във връзка с наближаващите новогодишни празници Община Габрово напомня, че според Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово, чл. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7, на гражданите се забранява:

• Употребата на пневматично оръжие в чертите на населените места в общината, с изключение на специално обособените за целта стрелбища;

• Продажбата на обществени места на територията на община Габрово на фабрично направени бомбички, ракети и други пиротехнически и взривни устройства, освен в предназначените за тази цел търговски центрове;

• Производството, продажбата, притежанието, съхранението и употребата на самоделни пиротехнически средства (бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси) на всички места за обществено ползване;

• Използването на фабрични увеселителни пиротехнически средства и устройства при тържества и други изяви, освен с писмено разрешение на кмета на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице и началника на РПУ – Габрово, при стриктното спазване на мерките за безопасност.

Според чл. 18. ал. 1 /изм. с Решение № 316/30.11.2006 г./, на нарушителите на тази Наредба, на основание чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се налага административно наказание - глоба до 1000 лева.