Община Габрово спечели проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2. Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 и е на стойност 110 805 лева.

Основната цел на проекта е повишаването на благосъстоянието и подобряване стандарта на живот на самотноживеещи и хора с увреждания, чрез предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда и условия за социално включване. Предоставянето на услугата „Домашен помощник” на хора, нуждаещи се от подпомагане при ежедневното си обслужване ще намали риска от трайното им настаняване в специализирани институции, ще изгради умения и мотивация у домашните помощници за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа, ще допринесе за разкриването на нови работни места и разширяването на обхвата на предоставените социални услуги в община Габрово.

Бъдещите „домашни помощници” ще преминат обучение за придобиване на умения за работа в специфичната ситуация и обслужване на самотноживеещите и хората с увреждания при зачитане на личното им пространство и достойнство и осигуряване на самостоятелност и независимост. Придобитите от тях умения и квалификация ще допринесат за бъдещото им ефективно реализиране на пазара на труда в резултат от подобрената им конкурентноспособност.

За предоставяне на адекватна социална услуга, на всеки потребител ще бъде изготвен индивидуален план за работа, предвид изразеното желание от негова страна и резултатите от социалната оценка на нуждите. В плана ще бъдат развити и детайлизирани дейности, съобразени със спецификата на конкретната ситуация. Услугите ще бъдат насочени към подпомагането на потребителите в ежедневието им, при организиране на бита и поддръжка на хигиената в дома им чрез извършване на текущо и основно почистване, поддържане на личната хигиена и други битови услуги. Клиентите ползващи услугата „Домашен помощник” ще заплащат такса, в зависимост от броя ползвани часове.

Партньор на Община Габрово по проекта е Общинското дружество на инвалидите в Габрово. Потребители на услугата домашен помощник ще бъдат 50 самотноживеещи и хора с увреждания. Те ще бъдат обслужвани от 18 домашни помощници, като периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца – от май 2009 до април 2010 година.

Подобряване на транспортното обслужване в Габрово
26 март 2009
Браво!
30 март 2009