Във връзка с подготовката на проектно предложение на Община Габрово и ЕМО „Етър” с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, на 3 юни /понеделник/ 2019 г. в Ритуална зала на Община Габрово, от 17:30 часа, ще се проведе обществено обсъждане на проектното предложение “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по - равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретните цели са да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, включително археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители. Също така ще се търсят възможности  за подкрепа на недвижими културни ценности с категория „световно“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.