Следобедният модул на конференцията „Науката среща регионите“, провела се в Габрово на 24 април 2019г. се фокусира върху енергийната ефективност и управлението на отпадъците. В първата част Габриеле Брандл от Австрийската енергийна агенция представи значението на общинският енергиен мениджмънт. Тя даде добри примери за работещи системи в Австрия, като подчерта, че с голямо значение е спазването на цикъла „Планирай. Действай. Проверявай“, чрез който се реализира успешен енергиен менджмънт.

По темата за енергийната ефективност в България презентация направи и д-р инж. Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция СОФЕНА. Той отбеляза констатираните проблеми и техните възможни решения.

Като изключително важна част от политиката за енергийна ефективност на сградите, Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЦЕЕ ЕнЕфект, отбеляза необходимостта на качествена промяна в начина, по който се проектират сградите. Той отчете необходимостта от достатъчно ясна и достигаща до широка аудитория, информация за енергийната ефективност, която да изясни подобряването на индивидуалния житейски комфорт у крайните потребители.

Важността на човешкия фактор беше и в основата на презентацията на Камелия Георгиева, старши експерт, НДЕФ. Тя наблегна на поведенческата икономика, при която трябва да се търси мотивацията и стимулите, които да провокират споделената отговорност на хората – ползватели на една енергийно ефективна сграда, т.е. да бъдат информирани и практически да прилагат правилата за правилна експлоатация на една подобна сграда.

В сферата на добрите практики за управление на отпадъците презентации направиха Микел Ирухо , представител на Правителството на Навара, Испания в Европейския съюз, инж. Деница Колева, еколог на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово и Милен Димитров от Нортика ООД.

Микел Ирухо подчерта, че от изключителна важност е участието на хората във всяка една система за управление на отпадъците. Той отбеляза, че Европа трябва да се стреми към производството на висококачествени продукти и да реализира зелените идеи при производството, такива че да намалят образуването на отпадъци.

В своята презентация инж. Деница Колева очерта пътя на боклука, тръгващ от домовете, преминаващ през системата от контейнери и стигащ до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Деница Колева даде ясна визия за информационните кампании и работата с населението, които са явният ключ към успеха на всяка една система за разделно събиране на отпадъците.

Последва представянето на Милен Димитров, чиято презентация започна с интересен филм, показващ нисковъглеродното бъдеще на нашата планета. Той подчерта, че Земята има огромен проблем, свързан с отделянето на карбонови емисии, които предизвикват и повишаване на земната температура и водят до различни природни катаклизми. Милен Димитров обясни, че повишаването производството на компост и влагането му в различни терени, би довело от една страна до намаляване образуването на отпадъци и от друга – подобряване показателите за въглеродни емисии.

Финалът на събитието бе поставен от кмета на Габрово Таня Христова, която заяви, че трябва да бъдат планирани действия както в енергийната ефективност, така и в управлението на отпадъците. Таня Христова подчерта, че всички тези действия трябва да бъдат осъзнати като инвестиция в самите нас, за да продължим към по-добри решения, които да са разбрани и възприети от хората.

С презентациите на участниците може да се запознаете тук:

Регионални местни политики за енергийна ефективност и адаптация на климата

Таня Христова - кмет на община Габрово

Значението на общинския енергиен мениджмънт

Габриеле Брандл - Австрийска енергийна агенция 

Енергиен мениджмънт в България - инструменти и добри практики

Здравко Георгиев - Софийска енергийна агенция Софена

Политики за енергийна ефективност в сгради

Карлос Кораро - Жилищна политика и градско развитие, Навара

Драгомир Цанев - изпълнителен директор на ЦЕЕ ЕнЕфект

Добри практики за намаляване на отпадъците

Деница Колева, община Габрово - Как да насърчим кръговата икономика