На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба).

Проектът на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово има за цел да осигури синхронизиране на местната нормативна уредба с европейското и българското законодателство и създаде условия за подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Габрово, без риск за човешкото здраве и околната среда.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите на интернет страницата на Общината – тук.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail v.totseva@gabrovo.bg в срок до 17:00 часа на 02.05.2019 година.