Община Габрово кандидатства с проект за 531 680 лв. за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 224 потребители от общината за период от 12 месеца. Подкрепа ще получат хора над 65-годишна възраст с различни увреждания и хронични заболявания, които не могат да се обслужват сами.

Патронажът ще включва дейности като поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и други. Освен за грижа в дома, нуждаещите се ще разчитат на психологическа подкрепа и консултиране.

Услугите ще се предоставят от специалисти с различна квалификация и компетентност, които ще преминат обучение. По проекта се предвижда да бъде обособено специално помещение за административните задачи, както и закупуване на автомобил, с който да се изпълнява работата.

Съгласно насоките за кандидатстване има възможност услугата да бъде възложена за управление на външен доставчик. Потребителите ще заплащат облекчена такса, а остатъкът ще бъде компенсиран от държавата.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Основната цел е да се подобри качеството на живот и социалното включване на лицата с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им. Процедурата е в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (2018 – 2021 г.) и с политиката за деинституционализация на услугите за възрастните и хората с увреждания.