На последното си заседание, проведено на 31 януари, Общински съвет – Габрово прие на първо и второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Габрово. Приемането на промените се налага, поради изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, приети в края на 2018 г. и в сила от 1 януари 2019 г.

Основната промяна в Закона за местните данъци и такси е новият ред за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с максимална маса не повече от 3.5 тона. Данъкът следва да се определя по формула, която включва имуществен и екологичен компонент. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент – екологичната му категория, т. е. замърсяването, което причинява. В ЗМДТ са предложени шест диапазона на мощности на автомобилите и съответно граници на размера на данъка за всеки диапазон. Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран според възрастта на превозното средство като са регламентирани пет възрастови категории. Екологичният компонент е коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила в съответствие с европейските стандарти за изгорели газове – Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Екологичният компонент осигурява облекчение на собствениците на автомобили, съответстващи на Евро 4 и по-високи, както и утежнение за собственици на автомобили, които не съответстват на екологична категория или са с категория по-ниска от Евро 4. Заради промените в закона, отпада облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство. На негово място се въвежда коефициент за екологична категория на автомобила, който ще бъде нанесен в талона на всеки автомобил. При определяне размера на данъка за леки и товарни автомобили е търсен подход, който да отчита съществуващите реалности и да не накърнява принципа на данъчната справедливост.

Общинските съветници приеха отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г. От отчета се вижда, че за проведени процедури по отчуждаване на имоти, частна собственост, за изграждане на общински обекти са изплатени общо 183 563 лв., а от разпоредителни сделки общо са придобити 405 802.05 лв. Сделките са били от продажби на урегулирани поземлени имоти, заедно със сгради, в т. ч. жилища, продажби на земя – земеделска земя, терени в м. Узана, продажба на урегулирани поземлени имоти, ликвидиране на съсобственост и земя, предаваема по регулация, както и от учредяване право на строеж върху общински терен. В края на 2018 г. са започнали подготвителните действия за възлагане на концесия на плувните басейни в СУ „Отец Паисий“ и ПМГ „акад. Иван Гюзелев“.

Приходите през 2018 г. от отдадени под наем общински нежилищни имоти и земя, са в размер на 451 018 лв., а от стопанска дейност – 172 688 лв., в която влиза: такса за ползване на общински терени за търговия на открито, разрешения за сеч на дървета в земеделски земи, категоризация на туристически обекти, разрешение за таксиметрова дейност, паркоместа пред офиси и фирми, 50% наеми от търговски дружества, продажба на дървесина на корен. В отчета на Програмата за 2018 г. са представени приходите от наеми на жилищни имоти, лихви, дължими такси и обезщетения за ползване. Одобрена беше Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.

Приета беше актуализация на бюджета на община Габрово към 31 декември 2018 г., както и годишен план за ползване на дървесина от горски територии. Общинските съветници дадоха съгласието си да се открият процедури за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на битовата възрожденска механа в ЕМО „Етър“ и кухненския блок и столова в СУ „Райчо Каролев“.

Конкурс за тийнейджърско видео разкрива фалшивите новини
1 февруари 2019
382 са проектите, допуснати до участие в конкурса за лого за ЮНЕСКО. Вижте ги.
1 февруари 2019