Общинските съветници одобриха разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо за твърди битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Това стана на последното за тази година заседание на местния парламент, проведено на 20 декември 2018 г. Приета беше предложената план-сметка за годишния размер на разходите в тази сфера за 2019 г.

Ще продължи обновяването на амортизирания автопарк за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Предвиждат се инвестиции в съоръжения, чрез които да се осъществи разделно събиране на отпадъците, обработката и обезвреждането им.

Ще се провеждат информационни кампании сред гражданите как правилно да разделят отпадъците от домакинствата им в съдовете за смет, за да се стигне до повишаване на количествата отпадъчен материал, годен за рециклиране и намаляване на количествата на депонирания отпадък. Ще бъдат закупени контейнери тип „лодка“, нови съдове за разделно събиране на отпадъците, включително и кошове, които ще бъдат монтирани на детските площадки, както и кошове за отпадъци от домашни любимци.

Предвижда се закупуване на два нови сметосъбиращи камиона, които ще заменят част от старата техника и ще послужат за контейнерите тип „лодка“ при събирането на строителни и производствени отпадъци. Нов програмен продукт за управление на отпадъците ще започне да функционира през 2019 г., към който ще бъдат включени GPS и други устройства, подаващи различни данни към продукта.

Другата година ще стартира процедура по придобиване на съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци. Ще бъде закупен шредер за предварително третиране на обемни едрогабаритни отпадъци, които постъпват на регионалното депо, чрез което ще се оптимизира запълването на клетките за депониране, както и оползотворяването на остатъчните компоненти за рециклиране.

Общинските и държавни училища на територията на общината отново са освободени на 100% от такса битови отпадъци, включително и Центъра за специална образователна подкрепа (бивше помощно училище „Николай Палаузов“). ТУ – Габрово е освободен от заплащане на таксата на 50% от дължимата сума. Освободените средства ще се разходват целево след съгласуване с общинската администрация.

Местният парламент подкрепи предложението в бюджета на община Габрово за 2019 г. да бъдат заложени финансови средства в размер на 100 хиляди лв. за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис“ ЕООД – гр. Дряново, които отговарят на правилата за ползването на услугите на хосписа с финансовата подкрепа на Община Габрово. През 2018 г. бяха предвидени 80 хиляди лв. въз основа на среден брой пациенти – 8 човека. Пред годината се наложи на няколко пъти да се увеличи субсидията за хосписа, тъй като средно месечния брой на настанените пациенти се промени на 12 човека, поради увеличения капацитет на услугата през септември тази година.

Общинските съветници решиха да заложат 20 хиляди лв. в бюджета на общината за 2019 г., с които да се подпомагат семействата и лицата, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Габрово. Последните три години финансовите средства, заделяни от бюджета по това направление бяха 30 хиляди лв., но с годините броя на подпомогнатите двойки намалява – от 27 двойки през 2016 г. на 18 двойки за 2018 г. В настоящия момент са постъпили две заявления, които също ще бъдат разгледани.

Прието беше предложението за включване на Община Габрово в Организацията за управление на Старопланинския туристически район. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма страната е разделена на девет обособени туристически райони. В Старопланинския туристически район влизат 32 общини, сред които и Габрово, а за център на района е определена община Велико Търново. Обособеният район се управлява от Организация за управление на туристическия район, която в интерес на членовете си и хората създава регионални туристически продукти и осъществява регионален маркетинг и реклама. Предстои общо събрание на членовете на организацията, на което ще се вземат важни за структурата решения. Това налага присъединяването на общината в Организацията за управление на Старопланинския туристически район.

Общинските съветници подкрепиха предложението за преобразуване на ЕМО „Етър“ от общински в Регионален етнографски музей на открито „Етър“. Промяната допълва решение №46/29.03.2018 г. на Общински съвет – Габрово.

Доброто е заразно! Благодарим ви, дарители!
20 декември 2018
Зимна обстановка – община Габрово към 07.30 часа на 21.12.2018 г.
21 декември 2018