Габровските общински съветници приеха на първо четене проекта на нова „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово“, поради установени несъответствия в процедурата по приемането на сега действащата наредба. Част от тях са отстранени с приетата на 31.05.2018 г. „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово“ (Решение № 87/31.05.2018 г. на Общински съвет - Габрово).

С проекта на новата Наредба се цели синхронизиране на нормативната уредба с измененията на националното законодателство, както и с промените в нормативните актове и решения, приети от местния парламент. Търсен е баланс и справедливост при определянето на някои видове такси и услуги. Предложените такси и цени на услугите са съобразени с възможностите и потребностите на различни социални групи, като са предвидени съответните преференции. В новия проект всички такси за административни услуги са определени въз основа на разходите за предоставянето им. Цените на услугите също са формирани според тяхната спецификата и разходите за изпълнението им. Проектът е съобразен с действащия към момента Закон за местните данъци и такси, който е в съответствие с европейското законодателство. Предстои разглеждане и приемане на проекта на Наредбата на второ четене, за да влезе в сила.

Общинските съветници подкрепиха искането на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за предоставяне под наем на едно общинско ведомствено жилище, в което да бъде настанено семейство от двама специализанти на лечебното заведение. Желанието на габровската болница е да задържи младите медици и след завършване на специализацията им, което е в синхрон с политиката на Община Габрово за подобряване на здравното обслужване на гражданите. За тази цел бяха приети изменения на приложения № 1 и № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общинския съвет. С едно жилище по-малко стана броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, а ведомствените жилища се увеличиха с един брой. В него ще бъде настанено под наем младото семейство медици за срок до прекратяване на трудовите им правоотношения с МБАЛ „Д-р Тота Венкова“.

Местният парламент одобри предложение, с което Областният съвет – Габрово към Сдружение „Съюз на ветераните от войните“ и Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ ще ползват безвъзмездно част от имот (частна общинска собственост) за срок от пет години. В него двете сдружения заедно ще осъществяват дейностите си и съвместни инициативи.

Със съгласието на общинските съветници, Центърът за обществена подкрепа при Сдружение SOS „Детски селища България“ ще ползва безвъзмездно четири самостоятелни офиса за срок от една година. В тях ще се реализират дейности по програмите „Подкрепа на семейството“, „Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране, Превенция на отклоняващото се поведение при деца“ и „Превенция на отпадане от училище. Училищна подкрепа“. Част от офисите ще бъдат ползвани за администрация и функциониране на Сдружението.

Прието беше предложението за удължаване срока на безвъзмездно ползване на обществена сграда в с. Гъбене от местното НЧ „Паисий Хилендарски – 1909 г.“. Читалището ще продължи да ползва сградата за период от 10 години за организиране на годишни събрания, срещи, репетиции, културни събития и чествания на официални празници.

Габрово участва в конференция за бизнес развитие в Киев
29 ноември 2018
„Приеми ме на село“ с Европейската награда за превенция и 5 хил. евро
29 ноември 2018