Започват ремонтните работи на подлеза при кръстовището между ул. „Д-р Н. Василиади“ и ул. „Стефан Караджа“ до Автогара Габрово.

Движението през съоръжението е ограничено до средата на месец септември. Обектът е обезопасен с плътна ограда. Пешеходното движение ще се осъществява по съществуващите тротоари, покрай поставените ограждения, което удължава обичайния маршрут за достигане на регламентираните места за пресичане.

Във връзка с това и с цел избягване на инциденти, Община Габрово призовава за пресичане да се използват само обособените пешеходни пътеки на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Д-р Н. Василиади“ /срещу Автогара Габрово и срещу бившата Консултативна поликлиника/.

Строителните дейности по подлеза включват ремонт на настилките и прилежащите тротоари, отводняване, осигуряване на съвременно осветление, видеонаблюдение и достъпна среда, посредством асансьорни платформи.

Дейностите по подлеза на кръстовището между ул. „Д-р Н. Василиади“ и ул. „Стефан Караджа“ до Автогара Габрово, са част от проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.

 

“Това съобщение е създадено в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”