Във връзка с изпълнение на проект на Община Габрово в партньорство с Община Трявна № 58231-44-348 „Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, днес ще се проведе първото Общо учредително събрание на „Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците – Габрово”, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Съгласно чл. 19 б(9) общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейски фондове и държавния бюджет, само след създаването на регионално сдружение. На основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013) са определени регионите, включващи общините, които ще ползват общо регионално депо – в случая това са общините Габрово и Трявна.

Общинските съвети на двете общини приеха решение за участие в регионалното сдружение на заседанията си през месец септември.