Общинските съветници подкрепиха новата инициатива на Община Габрово, насочена към родители при раждане или осиновяване на дете. На последното си заседание, проведено на 26 април 2018 г., те разгледаха и приеха Проекта на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово. В Правилата са регламентирани критериите, на които следва да отговарят децата и родителите, за да имат право на еднократна финансова помощ, редът и начина на отпускането й, както и контрол по изпълнението на правилата.

За да получат помощта родителите трябва: да бъдат с настоящ адрес на територията на община Габрово и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване на детето;  да са навършили 18-годишна възраст към дата на раждане на детето; да имат средно образование и непрекъснати здравно-осигурителни права; поне единият да е български гражданин или гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз; да нямат парични задължения към Община Габрово.

Ще бъдат обхванати всички родени и осиновени деца през 2018 г. на територията на общината. За реализирането на инициативата Общината заложи 50 хиляди лева в бюджета за тази година. Еднократната финансова помощ ще бъде в размер на двеста лева – 200.00 лв. Правилата влизат в сила от 15 май 2018 г., а родителите могат да кандидатстват за помощта веднага след тази дата.

Беше одобрено и прието предложението за поемане на общински дълг за осигуряване средства за собствения принос на Община Габрово при реализацията на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. Проектът цели да подобри образователната инфраструктура в общината чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяването на материалната база в две общински училища –  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов“, което ще доведе до подобряване на учебния процес като цяло. Собственият принос на Община Габрово е предвиден за съфинансиране на разходите за строителен надзор, публичност, одит, ДДС на строително монтажните работи и разходите за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и други разходи. Максималният размер на дългосрочния инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем пред ФЛАГ ЕАД ще бъде 1 500 000 лв., със срок на погасяване до 10 години, считано от датата на сключване на договора, с възможност за предсрочно погасяване без такси.

Още едно предложение за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за лизинг, беше прието. То е за закупуване на транспортни средства за нуждите на Община Габрово, ОП „Благоустрояване“, Заведение за социални услуги, МАИР „Боженци“ и Дома на хумора и сатирата.

На първо четене мина Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. Не е извършвана актуализация на размера на таксите в сегашната Наредба от момента на приемането й през март, 2015 г. Изменението ще доведе до повишаване качеството на предлаганите от Община Габрово услуги и засяга следните такси: за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение; за ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня; за технически услуги, които се извършват от Общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра; за административни услуги.

На първо и второ четене бе разгледана и приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. Изменението се налага във връзка с изменения на разпоредби в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с цел унифициране с действащото законодателство, за да се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми в ЗМДТ. Изменя се част от раздел ІV „Данък върху превозно средство“.

Общинският съвет прие и План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2019 г. Той се приема ежегодно в срок до 30 април и касае следващата календарна година. В него са обхванати брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират в общината; брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити или преструктурирани; източници на финансиране; ресурсно обезпечаване и други дейности за развитие на социалните услуги.

Одобрена и приета беше и Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. Програмата е изготвена от Комисията за детето при Община Габрово в съответствие със Закона за закрила на детето.

Другите две предложения в сферата на социалните дейности, които бяха разгледани и одобрени са относно промяната в наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи  без увреждания“ в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и дофинансиране на ЦНСТ „Мирни дни“, ЦНСТ „Хризантема“, ЦНСТ „Велчевци“ и дневен център за деца с увреждания от бюджета на Община Габрово с цел осигуряване на средства за  подобряване качеството на предоставяните социални услуги за деца.

Общинските съветници обсъдиха и приеха следните предложения: Годишен финансов отчет за дейността, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми, и доклад от независим одитор за 2017 г. представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД; Програма за развитието и дейността на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД; Разпореждане с ДМА, собственост на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД; Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Габрово 2014-2020 за 2017 г.; Отчет за 2017 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на Габрово 2017-2023; Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс на „Регионален хоспис” ЕООД; Застраховане на имоти частна общинска собственост, както и други точки от дневния ред.

Санирането на жилищните сгради ще продължи, категорична е зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова
26 април 2018
Започва записването за летните занимания за деца от първи до четвърти клас
27 април 2018