Общински съвет – Габрово прие на второ четене Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт. Това стана по време на редовната сесия на местния парламент, проведена на 22 февруари, 2018 г.

Целта на наредбата е да регламентира правото и условията, на които трябва да отговарят спортните клубове, регистрирани и развиващи дейността си на територията на община Габрово. Предвидени са основните критерии, чрез които ще се предоставя финансова подкрепа със средства от бюджета на Общината, както и основните индикатори, чрез които ще се оценяват тези критерии. С наредбата се определя механизма за разпределение на финансовия ресурс между отделните спортни клубове. Разписано е как се точкуват различните индикатори по критериите и как получените точки се преобразуват в процент от средствата, предвидени за подпомагане. Регламентирани са редът и начинът, по който ще се отчитат разходваните средства, като са взети мерки да не се допуска двойно финансиране на разходите, които ще бъдат отчитани. Указано е как ще се осъществява контрол върху финансираните спортни клубове и последиците от неизпълнение на задълженията им.

Наредбата цели постигане на безпристрастност и прозрачност в разпределянето на финансовите средства между спортните клубове, като запазва обществените традиции за подпомагане на футбола, поради неговата масовост.

До момента финансовото подпомагане ставаше чрез критерии, които ежегодно се утвърждаваха от общинската експертна спортна комисия. Те бяха разработени и приети преди години от представителите на спортната общност. Община Габрово подпомага спортните клубове с два типа мерки – предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения и предоставяне на финансови средства от бюджета на общината.

Общинските съветници приеха отчета за изпълнението на Общинския план за младежта за 2017 г. С 22 гласа „за“ и трима „въздържали се“ беше приет и Общинският план за младежта за 2018 г. Проектът на плана е одобрен от Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта по време на обсъждане, проведено на заседание на 24 ноември 2017 г. В документа е включен анализ на предизвикателствата пред габровската младеж. Определени са приоритетите и  специфичните цели при провеждането на общинската политика за младежта, както и дейностите, които ще се реализират с участието на младежки организации и институции, работещи в сферата на младежките дейности и проблемите на младите хора.

Приоритетите, записани в плана за 2018 г., са: ограничаване на младежката безработица и насърчаване на младежка заетост; подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на творчески умения; насърчаване на здравословен начин на живот; развитие на капацитета на младежките групи и организации; развитие на младежкото доброволчество и насърчаване на гражданската активност.

Поради промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се налага промяна в наименованието на специализираната институция „Дом за възрастни хора с физически увреждания“. Общинският съвет прие предложението за преименуването на институцията на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“.

Местният парламент одобри с 24 гласа „за“ годишния план за 2018 г. за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Габрово, като количеството възлиза на 1 098 плътни куб. метра лежаща маса, обособени по видове сечи. Приета беше представената план-сметка с количествата категории дървесина и съответните цени по отдели за продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване.

Общинските съветници подкрепиха предложението да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Бакърджийската работилница в ЕМО „Етър“ за срок от 5 години при начална конкурсна цена в размер на 120 лв. на месец. Към кандидатите има определи задължителни условия, за да участват в конкурса, както и допълнителни условия за ползване на отдадената под наем работилница, поради естеството на обекта – публична общинска собственост, част от етнографския музей.