Община Габрово спечели проект за развитие на устойчива градска среда на стойност 269 476 лв. по ОП „Регионално развитие” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Партньор на Община Габрово по проекта „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество” е Община Никелино, Италия.

Целта на проекта е създаването на устойчиви модели на партньорство чрез разпространяване и обмен на знания, умения и най-добри практики в сферата на градското възстановяване, планиране и управление чрез принципа на междурегионалното сътрудничество. Проектът ще допринесе за създаването на иновационен подход за развитие на градската среда и повишаване на капацитета на Община Габрово при разрешаването на проблеми в сферите на околната среда и градското развитие чрез обмен на опит и добри практики за публично-частното партньорство.

С помощта на експерти от Община Никелино на територията на Община Габрово ще бъдат идентифицирани конкретните области, свързани с градското планиране и управление, съществуващите проблеми и ограничения, както и възможностите за конкретно приложение на чуждестранния опит в нашата община. Ще бъде разработен каталог „Успешни урбанистични решения в Община Никелино”, който ще съдържа опита на Община Никелино в сферата на градско възстановяване и развитие – изданието ще включва примери от успешно реализирани инвестиции в градската среда, които отразяват разнообразието на подходите и поддържането на постоянно високо качество, така характерно за италианските професионалисти.

Ще бъдат организирани „Дни на градското планиране”, с участието на експерти от двете общини, представители на бизнеса, архитекти, проектанти, граждани. В резултат на направените предложения ще бъдат оформени концепции за подобряване визията на Габрово. Обект на дискусия ще бъдат ключови обекти от градската среда на Община Габрово от културна, историческа и обществена значимост. Ще бъде обсъдена темата за споделената отговорност между публичния, частния и гражданския сектор по отношение на визията на града. Ще бъде разработена Концепция за прилагане на ПЧП схеми при развитие на градската среда за идентифицираните от Габрово обекти. Ще бъде създадена и Интернет страница на междурегионалното сътрудничество с информация за проекта, партньорите, потенциала на двете общини и др. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Община Никелино се намира в Провинция Торино, Регион Пиемонт, и е разположена на 8 км югозападно от град Торино. Общината е с население около 50 000 хил. души на територия от 20.6 кв. км.

Срещи с училищните ръководства и родителските настоятелства в ПМГ„Акад.Ив.Гюзелев” и СОУ„Р.Каролев”
16 март 2009
Световноизвестният Сатирикон гостува в Дома на хумора и сатирата
18 март 2009