От тази седмица, в рамките на един месец, в град Габрово се провежда анкетно проучване във връзка с разработването на Концепция за управлението на курортен комплекс Узана. Анкетата е анонимна, а целта е да се установи потребителският интерес към местността - целеви групи, предлагане и видове туристически услуги, качество на продукта и обслужването.

В града са разположени три пункта за попълване на анкетите с кутии за събирането им – в Информационния център за обслужване на гражданите в сградата на Общината /под кулата/, във фоайето на МОЛ Габрово и в павилиона за вестници срещу ГУМ в центъра на града. Отзивчивостта на габровци в анкетирането ще допринесе за по-пълноценното проучване и изработване на качествен туристически продукт.

Анкетата е част от дейностите по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана, чрез устойчиво управление на територията”, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство, договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г. Пряк изпълнител е фирма „Еуро Ар Ес Си Джи” – гр. София.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” (Договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г.). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.”