Община Габрово продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“ за периода от 1 януари до 31 декември 2018г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите се осигуряват от държавния бюджет с постановление на Министерски съвет от 20.12.2017 г. Средствата се предоставят чрез Агенция за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Габрово.

Услугите се предоставят в домашна среда на лица с трайни увреждания, възрастни хора над 65 г. в неравностойно социално положение или в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От 8 януари 2018 г. са сключени трудови договори с 48 лични асистенти, които обслужват 51 потребители. Предоставянето на услугата се осъществява според индивидуалния план на съответния потребител, като е съобразен със здравословното състояние и нуждите му. Посещенията на личните асистенти са всеки работен ден в рамките на 4 часа според предпочитанията на потребителите.

10 социални асистенти полагат грижи за 47 ползватели на услугата. Работата на асистентите се състои в поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, вземане на лекарства, подкрепа при рехабилитационни и други специализирани услуги; почасови услуги за комунално-битови дейности – пазаруване, хигиена в жилището, съдействие при дребни битови ремонти, приготвяне на храна; почасови услуги в подкрепа на социалното включване – помощ в общуването и при социални контакти. Посещенията на социалните асистенти се извършват по предварително изготвен месечен график, съобразно желанието и възможностите на потребителите.

Подкрепата от държавата за осъществяването на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“, е с цел да се гарантира грижата за лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. До 30 септември 2017 г. услугите се предоставяха по проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“, а след тази дата и до края на миналата година бяха обезпечени със средства от държавния бюджет.