Конференция „Науката среща парламентите и регионите“ се състоя на 16 ноември 2017 г. в библиотеката на габровския Технически университет. Събитието бе по инициатива на Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на Европейския съюз и Технически университет – Габрово.

„Инициирахме този форум, водени от убеждението, че укрепването на партньорствата между регионалните и местните власти с научните среди е от ключово значение за устойчивото и балансирано развитие на териториите – обобщиха идеята си организаторите. – Фокусирахме се върху интелигентната специализация на градовете и регионите, чийто предизвикателства е възможно да бъдат преодолени чрез активната роля и силна връзка между науката, властите, бизнеса и гражданите.“

Конференцията обедини оновните теми в три панела: „Интелигентната специализация на региона – фактори, политики и възможности за финансиране“, „Науката – фактор за устойчивото развитие на градовете и регионите“ и „Интелигентни решения за градовете“.

Присъстващите търсиха най-добрите решения за постигане на стратегическите цели за развитието на Северен централен район – повишаване на конкурентоспособността чрез ефективно използване на наличните природни, човешки, научни, образователни и предприемачески ресурси; развитие на сектори с конкурентни предимства и на сектори, осигуряващи ключови подкрепящи технологии за растеж на бизнеса; осигуряване на качествени нови работни места, повишени доходи и възможности за по-добър стандарт на живот и пълноценна реализация.

Община Габрово благодари на всички партньори и участници в конференцията, че подкрепиха усилията за обсъждане на проблемите и възможностите за развитие, за изграждане на капацитет, за по-ефикасни, ефективни и ориентирани към бъдещето градски политики!

С презентациите, изнесени по време на форума, можете да се запознаете чрез линковете по-долу:

 

Елиза ДЖЕРУСИ

Икономически и политически анализатор в Съвместния изследователски център – Севиля, Испания – звено за териториално развитие към Европейската комисия. Занимава се с проучвания и задачи по управление на проекти по сратегиите за интелигентна специализация, насочени към изоставащите региони в Европейския съюз. Консултант за международни и привличащи услуги в Агенцията за развитие на регион Емилия Романа, Италия.

 

„Регионални стратегии за интелигентна специализация в развиващите се региони – роля на регионалните и местните власти“

 

Джон ЕДУАРДС

Икономист, експерт в Съвместния изследователски център – Севиля, Испания – звено за териториално развитие към Европейската комисия. Понастоящем ръководи проект за ролята на висшето образование в областта на интелигентната специализация в сътрудничество с Главна дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия..

 

Проект HESS„Висшето образование в интелигентната специализация“

 

 

проф. Теодора ГЕОРГИЕВА

Главен експерт във Фондация за приложни изследвания и комуникации, София. Координира подготовката на годишния доклад Иновации.бг и участва в работата на Експертния съвет по иновации към Фондацията във връзка с изготвянето на анализи на националната иновационна политика и развитието на иновационния потенциал. 

 

„Развитие на изследователски, иновационен и предприемачески потенциал – възможности и предизвикателства пред регионите в България“

 

 

 

Пламен ПЕТКОВ

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“.

 

„Финансови инструменти за подкрепа на технологичен трансфер“

 

 

 

проф. д-р Любомира ПОПОВА

Областен управител на област Велико Търново и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Преподавател в катедра „Педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

„Представяне на Северен централен район

 

проф. д.ф.н. чл.-кор. Костадин ГАНЕВ

Заместник-председател на Българската академия на науките. От 2010 г. е ръководител на департамент „Геофизика“ в Националния институт по геофизика, геодезия и география, а от 2007 г. е гл. редактор на Българско геофизично списание. Член е на Дружеството на физиците в България и на Европейската асоциация по изучаване замърсяването на въздуха.

 

„БАН – партньор на регионите“

 

 

 

доц. д-р инж. Илия ЖЕЛЕЗАРОВ

Заместник-ректор „Научноизследователска работа“ в Технически университет – Габрово и преподавател в катедра „Машиностроене и уредостроене“. Ръководител е на Регионалния академичен център към БАН в Габрово.

 

Център за компетентности към ТУ – Габрово

 

 

гл. ас. д-р Свилен КУНЕВ

Координатор – Дунавски трансферен център при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – проект „Danube-INCO.NET“ (стимулиране на иновациите и интелигентната специализация на регионите в контекста на Европейската стратегия за Дунавския регион). Преподавател в катедра „Мениджмънт и бизне​​с развитие“.

 

„Добра практика по проект „Danube-INCO.NET“

 

Евгения КАРАДЖОВА

Управител на „ЕСРИ България“. Член е на УС на Асоциацията за геопространствена информация в Югоизточна Европа и на Българската асоциация за геопространствени информационни системи. Тя е сред учредителите на АФСЕА – България, член на УС на Българската асоциация по картография и член на Комисията по законодателна дейност към УС на Българската асоциация по информационни технологии.

 

„Интелигентни ГИС решения за градовете“

 

 

Христина ДОБРЕВА, Даниела ПЕШЕВА

Експерти в Дирекция „Информационни технологии“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

„WIFI4EU – безплатен интернет за европейците“

 

 

гл. ас. д-р Ангел БУРОВ

Урбанист в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Преподавател в Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство“.

 

„Урбанистичното проектиране в диалог с българските градове“

 

 

доц. д-р инж. Пламен ЦАНКОВ

Ръководител-катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и преподавател в Технически университет – Габрово.

 

„Енергоефективно градско осветление“

 

 

доц. д-р инж. Николай МАДЖАРОВ

Преподавател в катедра „Електроника“, факултет „Електротехника и електроника“ при Технически университет – Габрово.

 

„Интелигентни зарядни станции за електромобили“