Община Габрово е партньор по проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи”, за което е получено одобрение от Агенция за социално подпомагане. Това е трета фаза на „Домашен помощник”, която се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този път, заради промени в нормативната уредба, кандидатстващата институция е Сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово”.

Общата стойност на проекта е 191 135 лв. Продължителността му е 14 месеца, а продължителността на предоставяне на услугата - 12. От нея ще се възползват 70 потребители и ще бъдат разкрити 30 нови работни места за домашни помощници. Нов момент е и това, че ще бъдат обхванати и села от община Габрово. Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. Специфичните цели са:

- предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” на лица, нуждаещи се от подпомагане при ежедневното си обслужване, зачитайки личното пространство и достойнство;
- намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда;
- придобиване на знания, умения и повишаване на мотивацията у домашните помощници за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда, чрез провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения;
- създаване на нови работни места и разширяване териториалния обхват на предоставените социални услуги в община Габрово.

Проектът цели създаване на условия за независимост и достоен живот посредством предоставяне на грижа в семейна среда и преминаване от изолация към самостоятелност, социална пригодност и обществена интегрираност на самотно живеещите и хората с увреждания. Проектът ще подобри и разшири съществуващата структура на социалните услуги в община Габрово, ще постигне социален отзвук, популяризиране и утвърждаване на дейността чрез дейностите за публичност и визуализация /брошури, публикации в пресата, пакет материали с отличителни елементи/. Ще постигне и устойчиво развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на благоприятна среда за работа със самотно живеещите и хората с увреждания.

In memoriam
9 август 2010
Дарение от соларни батерии получи детска ясла „Зора”
11 август 2010