В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Габрово и Директорът на СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово, кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за ползване на търговски кредит в размер на 79 848 лв. с „Технотерм инженеринг ЕАД“.

Обсъждането ще се проведе на 24.04.2017 г. от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  Предназначението на кредита е да осигури средства за газифициране сградата на СУ „Райчо Каролев“ .

Повече информация относно публичното обсъждане може да намерите тук.

Писмени материали са налични в  Център за информация и услуги на гражданите на Община Габрово, пл. Възраджане 3.