Община Габрово заяви интерес за финансиране от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление.

Инициативата има шанс да бъде реализирана пилотно чрез актуализираните условия на НДЕФ, които ще дадат възможност за сключване на договори с гарантиран резултат.

Изготвеното енергийно обследване предвижда подмяна на 6 691 улични и паркови осветители с нови светодиодни лампи с по-ниски мощности, както и интелигентна система за управление и контрол.

Планирани са мерки за реконструкция чрез подмяна на 150 стълба и 562 конзоли, както и подмяна на 55 835 метра усукани проводници и реконструиране на 29 000 метра подземна кабелна мрежа. За неосветените градски  райони са предвидени допълнително 115 броя нови светлинни точки.

Изпълнението на проекта ще доведе до икономии на енергия от 1 100 847 kWh/год. или 182 580 лв./год. Освен намаляване на преките разходи за електрическа енергия, се очакват икономии от годишните разходи за експлоатация и поддръжка с 8 710 лв./год. Ще се постигне и намаляване на количеството въглероден диоксид в атмосферата, което e 902 тона/год.

Общата инвестиционна стойност на проекта възлиза на 4 212 985,20 лв., като 3 581 037,42 лв. е финансирането от НДЕФ, а 631 947,78 лв. са собствен принос.

През 1999 г. уличното осветление в Габрово бе модернизирано по демонстрационен проект за повишаване на енергийната ефективност. Системата за радио управление /244 трафопоста и 26 касети за осветление/ се ползва и до днес, но е морално и функционално остаряла. На територията на града има 6 032 стълба и 6 697 осветители с натриеви лампи. Състоянието на осветителните тела е сравнително добро, но те са в края на техническия си и експлоатационен живот.

Актуална обстановка в община Габрово към 08.30 часа на 02.02.2016 г.
2 февруари 2017
Актуална зимна обстановка в община Габрово към 08.00 часа на 03.02.2017 г.
3 февруари 2017