Изграждането на част от Източната градска улица, благоустроителните дейности в парка на Колелото и реконструкцията на кръстовището при Шиваров мост бележат сериозен напредък в изпълнението през първия строителен сезон. Навременно проведените обществени поръчки, активната работа и благоприятните метеорологични условия са допринесли за резултата.

Информацията бе съобщена по време на публичното представяне на дейностите от проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Обновяването започна през лятото на тази година, като стойността на строителните договори е 10 782 523,16 лв. Изпълнители са три обединения на фирми от Габрово и София.

„Община Габрово е първата с одобрен проект по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Ние първи започнахме да работим на терен и вече можем да се похвалим, че 30% от обектите са реализирани и ще бъдат финализирани до края на следващата година. Продължаваме в посоката, която беше голям ангажимент през първия програмен период, а именно да променяме качеството на живот в Габрово чрез инвестиции за благоустрояване на градската среда.“, заяви кметът на общината Таня Христова.

Тя подчерта, че проектът съчетава инфраструктура, подобряване на безопасността и организацията на движение, повишава качеството на физическата и екологичната среда в града. „Това е ролята на Общината – да създава условия, в които хората да се чувстват спокойни и доволни. Важно е тези мащабни и сложни дейности да бъдат изпълнявани с голямо внимание към качеството, затова се обръщам към представителите на строителите и ангажираните с контрола. Нека бъдем безкомпромисни, защото това е начинът да даваме увереност, както за нашата работа, така и за удовлетвореността на гражданите!“, каза още Таня Христова.

По думите на ръководителя на проекта инж. Марияна Костадинова заложеното в трите основни обекта допълва и надгражда мерките, с които започна видимата промяна на Габрово чрез реализацията на двата проекта за градска среда по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

До момента по обект „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“ е изградена нова дъждовна канализация от бул. „Христо Смирненски“ по ул. „Антим I“ до кръстовището при Пожарната. По улиците „Аврам Гачев“ и „Христо Конкилев“ е изпълнена дъждовна канализация и подземна елеткроинфраструктура, подменени са бордюрите и част от тротоарните настилки, оформени са нови паркинги. В самия парк е започнало полагането на бордюри и настилки, кабелни трасета за парково осветление и конструкции за нов фонтан.

Напредъкът на обект „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ включва изграждане на подпорна стена, нова дъждовна канализация и изместване на електрически мрежи, нови трасета за улично осветление. Спирката на бул. „Априлов“ е реконструирана в джоб, демонтирани са старите стълбове за улично осветление, готови са тротоарите, монтира се ново улично осветление.

Изграждането на част от Източна градска улица протича в два участъка. В района от Областната дирекция на МВР до Здравната каса е заустена нова отводнителна система на цялата улица и тунела, започнало е премостването на водосток. Всички основни дейности по новите пътни настилки и тротоари ще бъдат изпълнявани в началото на следващия строителен сезон. В участъка от Здравната каса до Гунин кладенец е изкопано за навлизане в ската над ул. „Марин Дринов“, която се уширява, ще бъдат изградени подпорни стени и нови тръбни мрежи за електрически кабели.

Участниците в представянето – граждани, експерти, проектанти, общински съветници, представители на различни организации и журналисти, имаха възможност да видят отблизо постигнатото чрез организираното посещение на трите обекта след конферентната част. Личен пример в преобразяването на градската среда дадоха кметът Таня Христова и зам.-кметът арх. Николай Меразчиев, който е и технически специалист в проекта. Заедно те демонстрираха как се редят бетонни павета на една от алеите в парк „Колелото“.

Представяне на проекта


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C01 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 

Коледното настроение завладява Габрово
29 ноември 2016
Зимна обстановка в община Габрово към 15.30 часа на 29.11.2016 г.
29 ноември 2016