На 14 март в 16.30 часа изтече крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в Първата конкурсна сесия на Програма Култура на Община Габрово.

25 проекта на 24 организации влязоха в съревнованието за разпределяне нa 100 000 лева по три основни приоритета: „Творчески провокации в градска среда”, „Мисия публики” и „Издания”.

Проектите бяха разгледани и оценени по критерия Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проекта от комисия, назначена от кмета на Община Габрово.

Комисията взе следните решения относно 25 –те входирани проектни предложения:

  • Едно проектно предложение не бе разглеждано, тъй като не бе спазен крайният срок за кандидатстване (проектът беше подаден в деловодството на Общината на 15 март);
  • Кандидатстващо лице бе подало два проекта, което не отговаря на условията за кандидатстване. Кандидатстващият оттегли едното си предложение и продължи своето участие с другото;
  • Две проектни предложения не бяха допуснати до следващия етап на оценка, поради несъответствие с изискванията на Правилника към кандидатстващите лица.

От 25 март започна работата по Техническа оценка и оценка на качеството на проектните предложения.

До този етап достигнаха съответно:

  • По приоритет „Творчески провокации в градска среда” - 5 проекта,
  • По приоритет „Мисия Публики”  - 14 проекта,
  • По приоритет „Издания“ – 3 проекта.