Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово. Общата стойност на инвестиционната програма е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ, която Габрово ще получи пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, е 25 739 640,08 лв.

Програмата включва списък с пет основни и пет резервни проектни предложения, които е предвидено да бъдат реализирани през новия програмен период. Приоритетните обекти бяха определени от работна група с представители на общинската и държавната администрация, неправителствения сектор, Общинския съвет, малцинствени групи, граждански и бизнес организации.

Парк Колелото“ - визуализация фаза работен проект

Намеренията на Община Габрово са през тази година да стартират обектите от градската среда, в които е включено благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства и част от центъра на града, реконструкция на кръстовището при Шиваров мост и благоустрояване на междублокови пространства – левия участък от бензиностанция OMV до моста, изграждане на част от Източна градска улица.

Паралелно с тези обекти ще започнат дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“.

През 2016 г. се планира да започне първият етап на проекта за интегриран градски транспорт на Габрово, който ще се изпълнява в рамките на три години. За периода 2016 – 2018 г. е заложено да бъдат рехабилитирани социални жилища за групи в неравностойно положение.

Източна градска улица визуализация фаза работен проект

С техническа готовност е проектът за ремонт, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на културата „Емануил Манолов“. Сградата не е претърпявала сериозен ремонт от построяването си – повече от 50 години. В инвестиционната програма е предвидено дейностите да стартират през 2017 г. и да бъдат реализирани за две години.

Въпреки че по настоящата схема не е задължително осигуряване на собствен ресурс, за да реализира повече важни проекти, Община Габрово е предложила съфинансиране в размер на 5 789 164,65 лв., които ще бъдат залагани поетапно при изготвяне на годишните бюджети. До края на месец май 2016 г. проектите за половината обекти в основния списък трябва да бъдат внесени за съгласуване от оценяващото междинно звено, което вече функционира в общинската администрация. Проекти ще могат да бъдат подавани текущо до 31 май 2019 г.

Кръгово кръстовище при Шиваров мост - визуализация фаза работен проект

Обектите от резервния списък ще могат да бъдат реализирани до 2022 г., в случай че се освободи ресурс по програмата. По приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ е заложено внедряване на мерки в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предвидени са допълнителни дейности в градската среда чрез благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Младост“ и „Трендафил“, благоустрояване на парк „Баждар“ и реконструкция на пл. „Възраждане“. По приоритет „Културна инфраструктура“ са заложени ремонтни дейности в Дома на хумора и сатирата, в Държавния куклен театър, както и преустройство на бившето училище „Радион Умников“, което ще се превърне в център за работа с деца. Общата планирана стойност на резервните проекти е 17 951 025,36 лв.

При необходимост, инвестиционната програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. или 2022 г. Предстои подписване на споразумение за изпълнение между Управляващия орган и Община Габрово.