Габрово е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът допълва и надгражда приключилия в края на декември миналата година проект „И аз имам семейство“. Целта на „Приеми ме 2015“ е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа“ и затвърди нейното предоставяне на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Акцентът е към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, за жертви на насилие или трафик.

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията му ще продължи до 2018 г.

Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство“ приемни родители ще преминат към „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им  обратно в специализирани институции.

В момента на територията на община Габрово са настанени 11 деца в 10 приемни семейства. Има три свободни приемни семейства, които са готови да полагат грижи за деца в риск.

В ход е конкурсна процедура за подбор на двама социални работници, подкрепящи утвърдените приемни семейства. Срокът за подаване на документи в деловодството на Община Габрово е до 25 януари 2016 г. Информация за условията е публикувана на интернет страницата на администрацията – раздел Кариера.

В петък и събота - на кино в зала „Възраждане“
15 януари 2016
Зимна обстановка към 7:30 часа на 17.01.2016 г
17 януари 2016