Община Габрово е готова с инвестиционни проекти за подобряване на градската среда, образователната и културната инфраструктура, въвеждане на мерки за интегриран градски транспорт и енергийна ефективност. Изготвени са 14 работни проекта с обобщена сметка за всеки един.

Дейностите са в резултат от изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“. Част от проектите са заложени в инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово. Те ще бъдат предложени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ през новия програмен период 2014-2020 г.

По време на състоялата се на 16 декември 2015 г. пресконференция по повод приключване изпълнението на проекта членове на проектантските екипи представиха съдържанието на разработките. Екипът за управление разясни намеренията за последващо финансиране и плана за физическата им реализация.

Предвижда се благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства и на парк „Баждар“, благоустрояване на част от централната градска зона и реконструкция на кръстовището при Шиваров мост, ул. „Емануил Манолов“ и ул. „Чардафон“ с прилежащи пространства, Източна градска улица, въвеждане на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, модернизиране на Дома на културата „Емануил Манолов“, преустройство на бившето училище „Радион Умников“ в Общински център за работа с деца, кръгови кръстовища в кв. „Трендафил“ и на гаровия площад.

Планирано е въвеждане на синя зона за платено паркиране и изграждане на система за информационно обезпечаване на спирките за градски транспорт. На 11 кръстовища ще бъде оптимизиран режимът на работа на светофарните уредби, с което ще се подобри трафикът и ще се ограничи броят на пътно-транспортните произшествия.

Възлагането и изготвянето на инвестиционните проекти бе предшествано от четири тематични кръгли маси за избор на идеи и обсъждане на най-добрите обемно-пространствени решения. Обществеността се запозна със съдържанието на обектите, заданията за проектиране и изготвените анализи. Направените препоръки по време на обсъжданията са отразени при проектирането.

  • По проект за Интегриран градски транспорт са изготвени: прединвестиционно проучване на системата на градския транспорт на гр. Габрово; финансов анализ и анализ разходи-ползи; технически спецификации и задания за проектиране и доставки; 5 бр. инвестиционни проекта за транспорта;
  • 5 бр. инвестиционни проекта за подобряване на градската среда;
  • 2 бр. инвестиционни проекта с технически паспорти за две сгради от образователната инфраструктура в гр. Габрово;
  • 2 бр. инвестиционни проекта с технически паспорти за две сгради от културната инфраструктура в гр. Габрово.

Продължителността на проекта е от 18 октомври 2013 г. до 18 януари 2016 г.

Тази публикация е създадена в рамките на договор BG161PO001/5-02/2012/028 „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.