89 лица – самотно живеещи възрастни и хора с увреждания, са потребители на услугата „личен асистент“ по проекта „Нови възможности за грижа“. За хората в нужда са назначени 88 лични асистенти, като един от тях се грижи за двама потребители. Услугата се предоставя на територията на общината – в Габрово, селата Киевци, Бойновци, Прахали, Враниловци и др.

„Нови възможности за грижа“ стартира на 24 март тази година с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане. Дейностите се изпълняват в партньорство с 265 общини от страната, сред които и Община Габрово.

Целта е да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и болните възрастни хора, както и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността. Обхванати са лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца с увреждания.

Грижите са свързани с поддържане на лична и битова хигиена, хранене, пазаруване, подкрепа при осъществяване на социални контакти. Всеки потребител има изготвен индивидуален план, съобразен със здравословното му състояние, обкръжението – дали е самотно живеещо лице или живее с близки, необходимост от социални услуги по дейности за подкрепа.

За придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социална услуга, както и за получаване на информация за изискванията при нейното реализиране, личните асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение.

Основните теми бяха с акцент върху действащата нормативна уредба, спецификата на социалната работа и работата със самотно живеещи възрастни хора и деца с увреждания. Лицата бяха запознати с предоставянето на социални услуги в общността, с мобилна социална работа, както и с общи дейности с близки на потребителите.

През месец декември 2015 г. са извършени планираните ежемесечни проверки за качеството на предоставяната услуга. Екипът от Дирекция „Социално подпомагане“ не е констатирал несъответствия и няма сигнали от потребители за некачествено предоставяне на услугата.

Подалите заявления кандидати за потребители са повече от възможностите за включване. Екипът на проекта предвижда включване на още осем кандидат-потребители в началото на 2016 година. Срокът за изпълнение дейностите е 29 февруари 2016 г.

Инвестира във Вашето бъдеще!