Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ще предостави на Община Габрово 500 хиляди лева за проекта „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.

Безвъзмездната финансова помощ е по схема „Независим живот“. Чрез нея ще се даде възможност на по-голям брой нуждаещи се да ползват услугите „личен асистент“ и „социален асистент“.

С реализацията на проекта ще се надгради дейността на звеното за услуги в домашна среда към общинската структура „Заведения за социални услуги“, както и работата по стартиралия проект „Нови възможности за грижа“. Към момента чрез двете услуги на територията на община Габрово са обхванати 140 лица, които се обслужват от 105 лични и социални асистенти.

Предвидено е услугата „личен асистент“ да бъде за период от 18 месеца и да се предоставя на 56 потребители, обслужвани от 56 лица. Услугата „социален асистент“ планира 10 лица да се грижат за 40 потребители в период от 18 месеца. Ще бъде създаден изнесен офис с двама служители, които ще са ангажирани с всички административни детайли по предоставяне на услугите. Чрез избор на външен изпълнител ще бъдат осигурени обучения за асистентите, разработване на методология на социалните услуги, както и оказване на психологическа подкрепа на потребителите.

Процедурата „Независим живот“, която е с конкретни бенефициенти общините, има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в това число и здравни, на хора с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Така ще се даде и шанс за връщане в реалния пазар на труда на хората, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Предстои подписване на договор за безвъзмездно финансиране между Община Габрово и Министерство на труда и социалната политика.