До 31 декември тази година е удължен срокът на проекта „И аз имам семейство“. Успешната му реализация, големият напредък в постигнатите цели, засиленият обществен интерес, както и цялостната промяна в общественото мнение към приемната грижа бяха отчетени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предоставен е допълнителен ресурс в размер на 2 милиона лева за дейностите по проекта, чиято цел е да се подкрепи процесът по деинституционализация на деца. Идеята е да се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, или на деца от общността, в риск от изоставяне.

Дейностите се осъществяват от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Закрила на детето“ в партньорство с 83 общини, сред които и Община Габрово. От стартиране на услугата приемна грижа през май 2012 г. до 30 септември 2015 г. екипите в общините-партньори са приели общо 1 871 заявления от кандидати за приемни родители, като са утвърдени 1 189 приемни семейства.

Към 31 октомври 2015 г. на територията на община Габрово 10 приемни семейства се грижат за 11 деца. Има три свободни приемни семейства, които са готови да полагат грижи за деца в риск. Поради преизпълнение на индикаторите за резултат в Габрово, не се приемат заявления от кандидати за приемни родители.

Подготвя се ново проектно предложение „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът ще бъде реализиран на територията на цялата страна и се планира да приключи до края на 2018 г. Той ще допълва и надгражда операция „Приеми ме“, която допринесе за прилагане на нов подход при предоставяне на услугата приемна грижа и развитието й по децентрализиран начин. Община Габрово е заявила участие като партньор на конкретния бенефициент Агенция за социално подпомагане.

Мечката Маша се чувства добре
2 ноември 2015
Норвежки специалисти консултират експерти от Община Габрово
5 ноември 2015