Общински съвет - Габрово промени правилата, по които се приемат пациенти в „Регионален хоспис“ ЕООД - Габрово. Промяната е приета на последното заседание, проведено на 27 август т. г., с  решение № 207 и цели да облекчи достъпа на хората в нужда до услугите на хосписа.

Ще бъде дадена възможност за подкрепено от Общината настаняване в здравното заведение на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Габрово не по-малко от две години към дата на подаване на заявлението на кандидата.

Завишава се прагът на доходите за субсидиран достъп до услугите на хосписа. От средно месечната сума на доходите на лицето и близките (съпруг /съпруга и роднини по права линия до първа степен или, при липса на такива, до втора степен), за 6 (шест) месечен период, се изважда сумата от 900 лв., а остатъкът е основа за изчисляване на средно месечния остатък от дохода, който не трябва да надвишава 560,00 лв. на човек.

За ползване услугите на „Регионален хоспис“ се заплаща сумата от 30 лв. на ден. Предвид високата цена на хоспис-услугата, от 2009 г. Община Габрово оказва финансова подкрепа на лица в тежко здравословно състояние, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. Осъществяването на финансовата помощ е регламентирано в „Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис” ЕООД -  гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Габрово“, приети с Решение № 53/18.04.2013 г., изменени с Решение №186/28.08.2014 г. на Общински съвет-Габрово.

„Регионален хоспис” ЕООД - Габрово, със стационар в гр. Дряново е лечебно заведение, което предоставя по 24 часа, седем дни в седмицата професионална грижа и обслужване на хора с прогресивни, хронични и с терминален характер заболявания. Наблюдението и обслужването се осъществява от екип, включващ медицински сестри, санитари, лекар и психолог. При необходимост, пациентите се консултират с други лекари-специалисти. Лечебното заведение си сътрудничи с други лечебни заведения, медицински лаборатории, социални структури и специалисти.

За повече информация относно необходимите документи и възможности за ползване на услугата може да се обадите в дирекция „Образование и социални дейности“ към Община Габрово на телефон 066-818 390.

Предприети мерки във връзка с възникнала авария в района на Консултативна поликлиника
3 Септември 2015
На 6 септември в Боженци
3 Септември 2015