Успешната реализация на проекта „И аз имам семейство” доведе до ново удължаване на действието му с 5 месеца и ще продължи до 31 октомври 2015 г.

За финансовото осигуряване на услугата „приемна грижа“ бюджетът на операцията се увеличава с над 5 милиона лева за цялата страна. Проектът се реализира от Агенция за социално подпомагане в партньорство с 83 общини и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От стартирането на услугата до края на април 2015 г. в 83-те общини-партньори по проекта са приети общо 1 835 заявления от кандидати за приемни родители, като са утвърдени 1 176 приемни семейства.

Към момента настанените деца на територията на община Габрово са 11. От тях 9 са от общността, а 2 деца са изведени от специализирани институции. Те живеят в 10 приемни семейства, от които 8 професионални и 2 доброволни. През месец май 2015 г. едно дете е осиновено. На този етап има две свободни семейства. Комисията по приемна грижа е утвърдила 12 приемни семейства. Община Габрово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което налага спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители.

Чрез реализиране на дейностите се осигурява възможност на децата да живеят в семейна среда, да имат достъп до необходимите им услуги, както и шанс за трудова заетост на безработни лица. Проектът има принос за предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции.

На национално ниво настанените в приемни семейства деца са 2 025. Общо 1 130 деца от общността са настанени в приемни семейства, вместо в специализирани институции. Благодарение на проекта от специализираните институции са изведени 684 деца, а от резидентни услуги 211 деца. За 886 деца е прекратена приемната грижа, като 513 са осиновени, а 197 са реинтегрирани в биологичните им семейства.