Делегация от Молдова посети Дома за медико-социални грижи за деца в Габрово. Целта на визитата беше споделяне на опит и добри практики от преструктурирането на Дома и разкриването на иновативни, интегрирани услуги, които заменят институционалния тип грижа.

Представители на Общинската дирекция по закрила на детето в Кишинев, от Домовете за деца от 0 до 7 г. в Кишинев и Белц и от „Деца, семейства, общности“, партньори в Молдова на английската фондация „Надежда и домове за децата“, се запознаха с трите нови услуги „Дневен център за деца с увреждания до 3 години“, „Център за ранна интервенция“ и „Център за майчино и детско здраве“.

Услугите се реализират по проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”. Самият проект е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Разкриване на иновативни, интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”.

Домът за деца от 0 до 7 г. в Кишинев е в процес на преструктуриране от 2011 г. със средства на английската фондация „Надежда и домове за децата“. Капацитетът му е за около 100 деца. В него постепенно са изградени приемна грижа и услуги по превенцция като Звено майка и бебе, Дневен център за деца с увреждане, две социални ясли за деца от 4 месечна възраст до 2.5 г., Спешен прием и Служба за подкрепа и обучение на семействата. Работи се по построяването и разкриването на Център за настаняване от семеен тип.

В Белц предстои преструктурирането на Дома за деца от 0 до 7 г.  и затова посещението в Габрово е от ключово значение за успешното приключване на процеса в двата молдовски града.

Община Габрово получи Европейския етикет за иновации и добро управление
20 май 2015
Габрово, Трявна и Севлиево заедно на „Уикенд туризъм“ в Русе
20 май 2015