Във връзка с изпълнението на проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги”, на 20 март 2010 г. от 11 часа в TERRA MOLL ще се проведе кампания за популяризиране на услугата „приемна грижа” сред обществеността. Ще бъдат раздавани брошури, информационни материали и тениски с логото на проекта, което ще даде възможност на гражданите да се запознаят със социалната услуга.

Проектът беше спечелен през месец октомври 2009 година, когато е подписан и договор № BG051PO001-5.2.03-0044-C0001. Реализира се от Община Габрово в партньорство с Младежко християнско дружество „ИМКА” – Габрово. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Основната цел е подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции, чрез алтернативни социални услуги, като настаняване в приемни семейства.

Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родители му не са в състояние да полагат грижи за него. Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални:

  • Доброволните приемни семейства преминават задължително обучение, което им помага да предоставят адекватна на потребностите на децата подкрепа. Те получават и месечна издръжка за покриване нуждите на настаненото дете.
  • Професионалните приемни семейства преминават същите и допълнителни специализирани обучения. Те сключват трудов договор с дирекция „Социално подпомагане”, като освен финансовата подкрепа за детето, те получават и месечно възнаграждение.

Допълнителна информация за услугата „приемна грижа” може да получите на адрес: Дом на културата „Емануил Манолов”, южен вход, етаж 2 – „Общински център по приемна грижа” – Габрово или на телефон 066/877 888.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.