Здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на семейства ще стартират през месец април в Габрово. Потребители ще бъдат деца с увреждания от 0 до 3 години, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на семействата им, лица от малцинствени общности и други рискови групи.

В изпълнение на политиката по деинституционализация от 1 февруари 2015 г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Новият вид грижа ще замени институционалния модел след закриването на Дома за медико-социални грижи за деца в габровския квартал Велчевци. Срокът за изпълнение на проекта е до 31 октомври 2015 г. Планираните средства са в размер на 599 999,06 лв.

Центърът за ранна интервенция ще бъде с капацитет 15 места. Предназначен е за бебета и малки деца от 0 до 3 години, които са в риск от развитие на увреждане или в изоставане по отношение на познавателни, двигателни, речеви, емоционални или социални области на развитие. Родителите ще бъдат подпомагани чрез информиране, консултиране и специализирани обучения. Ще има възможност майките да пребивават заедно с децата си.

В центъра за майчино и детско здраве ще се предоставя комплекс от здравно-социални, здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи услуги на семейства – в частност на бременни, родилки и деца до 3 г. Капацитетът на услугата ще бъде 50 места. Сред основните й цели са промоция на здравето, превенция и профилактика на заболяванията, подготовка за родителство, идентифициране на рискови фактори в семейството и други. Важен акцент в работата на центъра ще бъдат мобилните здравно-социални услуги.

Дневният център за деца с увреждания ще разполага с 20 места. Той ще осигурява социални грижи за деца от общността до 3-годишна възраст с физически и психически увреждания, които се нуждаят от ежедневна рехабилитация, физиотерапия и психотерапевтична подкрепа.

На по-късен етап се планира да бъде открит и център за настаняване от семеен тип за деца с множество увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи.

Услугите ще се предоставят в ремонтирани, оборудвани и обзаведени помещения в сградата на Дома за медико-социални грижи за деца. Реформирането на специализираната институция започна по проект „ПОСОКА: Семейство“ – Компонент 1 на процедура „Шанс за щастливо бъдеще“, по който бенефициент е Министерство на здравеопазването. По проекта през 2014 г. бяха разработени методологии за предоставяне на иновативните услуги. За осигуряване на качествени грижи ще бъдат ангажирани лекари-педиатри, медицински сестри, рехабилитатори, социални работници, психолози и детегледачки. Като част от процеса на преструктуриране на Дома, през миналата година Община Габрово сключи договор с Областна администрация за прехвърляне собствеността на имота от държавна в общинска.


Инвестира във Вашето бъдеще!