На 14 октомври в Габрово се състоя финална конференция по повод приключването на строителните дейности по етап едно от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата, като част от инвестиционната програма на Интегриран проект за водния цикъл на града, реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

По договора с фирмата изпълнител на етапа Драгиев и Ко ООД са изградени 36 км водопровод и 14 км канализация, включително сградни отклонения. Инвестицията бе разпределена в 9 подобекта и обхвана 8 квартала на Габрово. Ремонтирани бяха помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци и изградени нови помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци. На 13 октомври обектът бе приет от държавна приемателна комисия и предстои едногодишен период за мониторинг на експлоатацията на новите съоръжения.

В конференцията участваха Яна Георгиева - ръководител  на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, Добромир Симидчиев – председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ, Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите, Благой Козарев – председател на секция ВиК към Камарата на строителите в България, Владимир Василев – управител на ВиК ООД Габрово, екипите за изпълнение на водни проекти в Габрово, Бургас, Враца и Костинброд, проектантският екип Водеко Габрово, строителният надзор на обекта КИГ-Л КГВ ООД, както и представители на институции, ангажирани с проектното изпълнение.

Управителят на фирма Драгиев и Ко Цанко Драгиев представи предизвикателствата при изпълнението на мащабния строителен договор и изрази увереността, че инвестициите във водните проекти ще продължат да се изпълняват пълноценно и ефективно.

По време на дискусията бяха представени проблемите, пред които се изправят екипите за изпълнение на водните проекти, както и гледните точки на ангажираните в сектора. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ Яна Георгиева акцентира на ключовите моменти при реализирането на екологичните инвестиции през новия планов период, като подчерта важната роля на общините и операторите при осъществяването им по места.

За две години Община Габрово постигна 88% напредък по всички строителни договори, като бяха изградени 117 км мрежи и цялостно асфалтирани 69 улици.

Кметът на община Габрово Таня Христова подчерта, че водният проект на града бе първият, който съвместява ремонта на подземна инфраструктура с инвестиции в уличните и тротоарни настилки, с което създаде висока добавена стойност. Само в рамките на етап 1 беше подобрена ВиК системата в осем квартала на Габрово и бе създаден нов облик на 43 улици.

Таня Христова допълни, че до края на проектното изпълнение Община Габрово ще продължи да инвестира в основните елементи на ВиК системата на града, с оглед на прилагането на съвременните инженерни практики и поетите от държавата ангажименти за екологосъобразно управление на ресурсите в сектор води, като ползите са свързани не само с подобряване на техническите параметри, но и със съблюдаване на цяла система от екологични стандарти, национални и европейски политики в областта на околната среда.