Във връзка с проект BG161PO001-5.3.02-0028 „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“, Община Габрово организира четири кръгли маси. Те ще се проведат на датите 14 и 15 октомври.

Кръгла маса за обсъждане на обектите от образователната инфраструктура  - 14 октомври 2014 г., 13:00 часа.

Кръгла маса за обсъждане на обектите от културната инфраструктура - 14 октомври 2014 г., 16:00 часа.

Кръгла маса за обсъждане на Интегрирания градски транспорт на гр. Габрово - 15 октомври 2014 г., 13:00 часа.

Кръгла маса за обсъждане на обектите от градската среда - 15 октомври 2014 г., 16:00 часа.

Събитията ще се състоят в ритуалната зала в сградата на Общината.

Повече за проекта можете да научите тук.

Очакваме Ви!


Tази публикация е изготвена в рамките на договор № ВG161PO001/5-02/2012/028 „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.