Община Габрово уведомява всички данъкоплатци, че дирекция „Местни данъци и такси” започна събирането на данък „Превозни средства”. Срокът за заплащане на първа вноска за 2010 г. е до 31 март. До тази дата, желаещите да ползват 5% отстъпка, следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите от тях налози. Заплащането на втората вноска ще може да бъде направено до 30 септември 2010 г.

За 2010 г. лицата, които се облагат с патентен данък, трабва да подадат декларация по образец до 31 януари. Срокът за заплащане на първа вноска за патентния данък е до 31 януари 2010 г. Предплащането на годишния данък в този срок, се ползва с отстъпка от 5%. Заплащането на последващите вноски е, както следва:

• втора - до 30 април 2010 г.
• трета - до 31 юли 2010 г.
• четвърта - до 31 октомври 2010 г.

Кампанията по събирането на данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” за 2010 г. ще започне на 1 март. Срокът за заплащане на първа вноска е от 1 март до 30 април 2010 г. Лицата, предплатили годишния данък в този срок, ще ползват отстъпка от 5%. Заплащането на последващите вноски е, както следва:

• втора - до 30 юни 2010 г.
• трета - до 30 септември 2010 г.
• четвърта - до 30 ноември 2010 г.

За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията трябва да подадат декларации по чл. 14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г.

Касите на дирекция „Местни данъци и такси”, на ул. „Райчо Каролев” №4, работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 16.30 часа, без прекъсване.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Габрово:

IBAN номер:
BG58STSA93008460754400
Банка ДСК – АД Габрово – BIС – STSABGSF

по следните кодове за плащане:

44 14 00 - Патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижими имоти
44 22 00 - Данък върху наследствата
44 23 00 - Данък върху превозни средства
44 24 00 - Такса битови отпадъци
44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 34 00 - Други данъци /пътен данък/
44 65 00 - Глоби
44 80 07 - Административни услуги МДТ
44 80 01 - Технически услуги МДТ