Декларация, с която Общински съвет – Габрово настоява за отмяна на наложените на Община Габрово финансови корекции от страна на Управляващия огран на Оперативна програма "Околна среда", беше приета днес на извънредно заседание на местния парламент.

Документът беше подкрепен с 25 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. В него Общинският съвет изразява своето несъгласие с налагането на финансови кореции, заявява че не ги приема и настоява те да бъдат отменени.

Декралацията ще бъде изпратена до министър-председателя, председателя на Народното събрание, до министрите на околната среда и водите, на финансите и на правосъдието, както и до Националното сдружение на общините в Република България.

Текстът на Декларацията гласи: "Общински съвет - Габрово изразява своето несъгласие с Управляващия Орган на Оперативна Програма "Околна Среда 2007-2013" за налагане на финансови корекции, в особено голям размер на редица български общини, сред които и Община Габрово, във връзка с изпълнение на едни от най – важните  и същевременно най- тежки инвестиции в сектор води и отпадъци. 

Общински съвет - Габрово не приема наложените финансови корекции на Община Габрово и счита, че действията на УО са извършени при пренебрегване на нормативни процедури за финансови корекции и нарушаване правата на бенефициентите.

Общински съвет - Габрово изразява своето несъгласие с действията на УО на ОПОС, предприети с  втора управленска проверка на договори по приоритетни оси води и отпадъци, с която се пренебрегват официални становища на контролните органи, включително и на Агенция за Обществени Поръчки, Комисия за Защита на Конкуренцията и Върховен Административен Съд.

Община Габрово е спазила всички законови разпоредби и изисквания на контролните органи и институции при провеждане на процедурите за избор на изпълнители, в рамките на договорите за воден цикъл на гр. Габрово и изграждане на регионална система за управление на битовите отпадъци, за което разполага с безспорни доказателства и факти.

С реализацията на въпросните инвестиции Община Габрово изпълнява и държавни ангажименти в сферата на управление на отпадъците и третиране на отпадъчни води, поети от страната ни с Договора за присъединяване към Европейския съюз. Поради тази причина считаме за нередно Община Габрово да бъде санкционирана за пропуски извън нейните компетенции. Призоваваме за диалог УО на ОПОС, за да докажем чрез професионални и законови аргументи нищожността на предявените претенции за нарушения.

Като отчита високата степен на тревожност и критичност от създалата се ситуация и огромния риск, в който се поставят Община Габрово и нейните граждани за десетки години напред, Общински съвет Габрово настоява УО на ОПОС, след задълбочена преценка на представените от нас доказателства да отмени наложените финансови корекции и да предприеме спешни мерки за незабавно възстановяване на нормалния процес на верификация и възстановяване на плащания.

Общински съвет - Габрово, воден от общата цел за защита интересите на жителите и в подкрепа на Европейското развитие на общината, изразява сериозните си опасения, че високата социална цена, която подобен несъстоятелен акт на държавата налага, не само ще компрометира постигнатите до момента резултати, но в крайна сметка ще бъде понесена от гражданите, чието право на екологична околна среда ще бъде неоснователно санкционирано.

Общински съвет - Габрово настоява да бъдат предприети спешни и адекватни мерки от страна на държавата в защита правото на жителите на община Габрово да имат достъп до съвременна екологична инфраструктура, съгласно приоритетните национални ангажименти и утвърдените европейски стандарти в сектор околна среда.".