До момента дирекция „Местни данъци и такси” е събрала просрочени вземания от длъжници в размер на 560 хиляди лева, които представляват 10% от събраните суми през тази година. Най-много са събраните вземания за такса битови отпадъци - 290 хиляди лева. Следват данък превозни средства - 170 хиляди лева и данък недвижими имоти - 100 хиляди лева. Тези задължения са от 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 година.

През 2010 година тези суми със сигурност ще се увеличат, защото с измененията на Закона за местните данъци и такси служителите от дирекция „Местни данъци и такси” освен правомощия, като органи по приходите, ще имат и правомощия на публични изпълнители.

Списъкът на длъжниците е публикуван на интернет страницата на Община Габрово. Той се актуализира след внасянето на дължимите задължения.

По всички местни данъци и такси за 2009 година вече се дължи и лихва за просрочие, тъй като сроковете за тяхното внасяне вече изтекоха. Наказателната лихва е 10%, като към нея се прибавя и размера на основния лихвен процент.