Община Габрово обжалва пред Административен съд София – град административните актове, с които Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда наложи финансови корекции по общо 6 договора в рамките на проектите за водния цикъл и изграждане на новото депо.

Община Габрово се явява пряко засегната от неблагоприятните последици от административните актове и моли съда същите да бъдат отменени като неправилни, необосновани и незаконосъобразни, поради нарушения на материалния закон и  администравно - производствените правила.   

С актовете на Управляващия орган са нарушени процедурите за администриране на нередности и определяне на финансови корекции. Актовете не представляват писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, а директно уведомяват Община Габрово за установено нарушение и наложена финансова корекция. Съгласно действащите утвърдени процедури, административният орган има задължение да разследва съмненията за нарушения, да провери конкретните обстоятелствата и документи, да поиска становището на Община Габрово, да събере доказателства и в случай на установяване по безспорен начин наличието на нередности, да постанови своя акт, което в случая не е извършено.

Управляващият орган е регистрирал недоказани и несъществуващи нарушения. Погазено е правото на Община Габрово да възрази срещу твърденията за нарушения като представи становища и доказателствен материал. При провеждане на процедурите за обществени поръчки по двата проекта, Община Габрово е действала съобразно закона и не е допуснала нарушения, което можем да докажем със съответните документи. Действията ни са законосъобразни и ще защитаваме правотата си до отменяне на финансовите корекции.