Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и приемането на чл. 100а от Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в „Държавен вестник” - брой 95 от 01.12.2009 г.,

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че от 01.12.2009 г. кметът на Община Габрово не е компетентен административен орган по издаването на разрешение за продажба на тютюневи изделия.

Разрешение за продажба на тютюневи изделия, съгласно чл. 100а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, се издава от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Лицата, които към датата на влизане в сила на закона притежават разрешение за търговия с тютюневи изделия, издадено по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, в срок до 30 април 2010 г. подават заявление до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект за издаване на ново разрешение.

Стартира обществената трапезария
1 декември 2009
Откриване на Център за деца-аутисти
7 декември 2009