Два Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат официално открити на 13 януари 2014 г. в Габрово.

В двете новопостроени къщи, в кварталите Трендафила и Борово, в които вече приключи строителството и доставката на оборудването, са използвани възобновяеми енергийни източници и са изпълнени пакет от мерки, осигуряващи тяхната енергийна ефективност.

Къщата в кв. Трендафила е първият обществен обект в Габрово, разполагащ с термопомпа земя-вода, чрез която се осигурява отоплението на сградата. Земният колектор е разположен на 2 метра под основите на зданието, а дължина на тръбите, които отвеждат топлината към инсталацията са с обща дължина 2000 метра. В дворните пространства на къщите са изградени общо пет детски площадки със съоръжения, кътове за отдих и игри на открито, и дори зеленчукова градина.

Двата Центъра ще бъдат нов дом за деца, напускащи социални институции и ще осигуряват на своите обитатели домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните.

Проектът се финансирана по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Стойността му е 1 503 569 лв. и се покрива напълно със средства по програмата.